Thứ sáu, 19/08/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 6 Toán Trắc nghệm Toán 6 Bài 7 (có đáp án): Phép cộng phân số và tính chất cơ bản

Trắc nghệm Toán 6 Bài 7 (có đáp án): Phép cộng phân số và tính chất cơ bản

Trắc nghệm Toán 6 bài 7( có đáp án ) : Phép cộng phân số và tính chất cơ bản

  • 477 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 50 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Chọn câu đúng. Với a;b;m ∈ Z; ,m 0 ta có

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu, ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu.

am+bm=a+bm


Câu 2:

Chọn đáp án đúng.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu, ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu

am+bm=a+bm


Câu 3:

Phép cộng phân số có tính chất nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Phép cộng phân số có các tính chất:

+) Tính chất giao hoán: khi đổi chỗ các phân số trong một tổng thì tổng không đổi.

+) Tính chất kết hợp: Muốn cộng một tổng hai phân số với phân số thứ ba, ta có thể cộng phân số thứ nhất với tổng hai phân số còn lại.

+) Tính chất cộng với 0: tổng của một phân số với 0 bằng chính phân số đó.


Câu 4:

Chọn đáp án đúng

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Phép cộng phân số có các tính chất:

+) Tính chất giao hoán: khi đổi chỗ các phân số trong một tổng thì tổng không đổi nên B đúng.

+) Tính chất kết hợp: Muốn cộng một tổng hai phân số với phân số thứ ba, ta có thể cộng phân số thứ nhất với tổng hai phân số còn lại nên C đúng.

+) Tính chất cộng với 0: tổng của một phân số với 0 bằng chính phân số đó nên A đúng.


Câu 5:

Tổng 46+2781  có kết quả là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

46+2781=23+13=33=1


Câu 6:

Tổng 213+1226  có kết quả là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

213+1226=213+613=(2)+(6)13=813


Câu 7:

Tính tổng hai phân số  3536 và 12536 .

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

3536+12536=35+12536=9036=52


Câu 8:

Tính tổng hai phân số  2514 và 6714

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

2514+6714=25+6714=4214=3


Câu 9:

Thực hiện phép tính 6591+4455  ta được kết quả là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

6591+4455=57+45=2535+2835=335


Câu 10:

Thực hiện phép tính  2454+35126 ta được kết quả là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

2454+35126=49+518=(4).2+(5)18=1318


Câu 11:

Chọn câu đúng.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Đáp án A: 411+711=411+711=1111=1<1  nên A sai

Đáp án B:  411+711=411+711=1111=1<0 nên B đúng.

Đáp án C:  811+711=811+711=111<1  nên C sai.

Đáp án D: 411+711=1111=1  nên D sai.


Câu 12:

Chọn câu đúng.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Đáp án A:  713+513=1213<1  nên A sai

Đáp án B:  713+513=1213>1  nên B sai

Đáp án C:  713+513=1213>1  nên C đúng

Đáp án D: 34+54=84=2  nên D sai.


Câu 13:

Chọn câu sai

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Đáp án A:  32+23=96+46=136>1  nên A đúng

Đáp án B: 32+23=96+46=136  nên B đúng.

Đáp án C:  34+417=5168+1668=3568  nên C đúng.

Đáp án D:  412+2136=412+712=1112<1  nên D sai


Câu 14:

Chọn câu sai.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Đáp án A: 35+13=915+515=415>0  nên A đúng

Đáp án B: 35+13=915+515=415  nên B sai.

Đáp án C:  35+13=915+515=415  nên C đúng.

Đáp án D:  35+23=915+1015=115<0  nên D đúng


Câu 15:

Tìm x biết x=313+920

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

313+920=60260+117260=177260

Vậy x=177260


Câu 16:

Tìm x biết x=13+74

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

x=13+74=412+2112=1712

Vậy x=1712


Câu 17:

Tìm x biết x15=2+34

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

x15=2+34x15=54x=54+15x=2920


Câu 18:

Tìm x biết x13=1+112

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

x13=1+112x13=1112x=1112+13x=54


Câu 19:

Tính hợp lý biểu thức 97+134+15+57+34  ta được kết quả là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

97+134+15+57+34=97+57+134+34+15=147+164+15=2+4+15=2+15=105+15=95


Câu 20:

Tính hợp lý biểu thức  F=412+1845+69+2135+630 ta được kết quả là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

412+1845+69+2135+630=13+25+23+35+15=13+23+25+35+15=1+0=1


Câu 21:

Cho A=14+513+211+813+34 . Chọn câu đúng.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

A=14+513+211+813+34A=14+513+211+813+34A=14+34+513+813+211A=1+1+211A=211


Câu 22:

Cho E=(331+617+125)+(2831+1117+15) . Chọn câu đúng.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

E=331+617+125+2831+1117+15E=331+617+125+2831+1117+15E=331+2831+617+1117+125+15E=11425E=5425


Câu 23:

Cho  M=2131+167+4453+1031+953 và N=12+15+57+16+335+13+141 . Chọn câu đúng.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

M=2131+167+4453+1031+953M=2131+167+4453+1031+953M=2131+1031+4453+953+167M=1+1+167M=2+167M=27

N=12+15+57+16+335+13+141N=12+16+13+15+57+335+141N=3+1+26+7+25+335+141N=1+1+141N=141


Bắt đầu thi ngay