Thứ bảy, 20/08/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 6 Toán Trắc nghiệm Toán 6 Bài 2 (có đáp án): Tập hợp các số nguyên

Trắc nghiệm Toán 6 Bài 2 (có đáp án): Tập hợp các số nguyên

Trắc nghiệm Toán 6 Bài 2 (có đáp án): Tập hợp các số nguyên

  • 958 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tập hợp các số nguyên kí hiệu là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Tập hợp các số nguyên kí hiệu là Z


Câu 2:

Chọn đáp án đúng

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Tập hợp các số nguyên kí hiệu là Z và ta cóZ = {...−2, −1, 0, 1, 2...}


Câu 3:

Số đối của số - 3 là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Ta có số đối của số −3 là 3


Câu 4:

Số đối của số - 7 là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Ta có số đối của số −7 là 7


Câu 5:

Chọn câu sai?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Ta có   

 + Tập hợp các số nguyênZ = {...; −2; −1; 0; 1; 2;...} nên C đúng, D sai.

+ Tập hợp các số tự nhiên N = { 0; 1; 2; 3;...}và các số tự nhiên khác 0 là N* = {1; 2; 3;...}

Nên N ⊂ Z; N* ⊂ Zdo đó A, B đúng.


Câu 6:

Chọn câu sai?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Ta có N ⊂ Z , N*⊂ Z,  N*⊂Z*

Vậy A,B,D đúng

Còn đáp án C sai vì: lấy a = − 5 thì a ∈ Z nhưng a ∉ N.


Câu 7:

Chọn câu đúng

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Ta có −10 ∈ Z vì −10 là số nguyên âm nên D đúng


Câu 8:

Chọn câu đúng.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Ta có −19 ∈ Z vì −19 là số nguyên âm nên C đúng


Câu 9:

Điểm cách -1 ba đơn vị theo chiều âm là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Điểm cách −1 ba đơn vị theo chiều âm là điểm nằm phía bên trái điểm −1 và cách điểm −1 ba đơn vị.

Điểm nằm bên trái điểm −1  và cách điểm −1  ba đơn vị là điểm −4
Nên điểm cách −1  ba đơn vị theo chiều âm là −4.


Câu 10:

Điểm cách - 2 bốn đơn vị theo chiều âm là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Điểm cách −2 bốn đơn vị theo chiều âm là điểm nằm phía bên trái điểm −2 và cách điểm −2  bốn đơn vị.

Như vậy, điểm nằm bên trái điểm −2 và cách điểm −2  bốn đơn vị là điểm −6
Nên điểm cách −2 bốn đơn vị theo chiều âm là: −6


Câu 11:

Điểm 6 cách điểm 2 bao nhiêu đơn vị?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D


Câu 12:

Điểm 5 cách điểm 1 bao nhiêu đơn vị?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Điểm 5 cách điểm 1 là bốn đơn vị.


Câu 13:

Cho tập hợp A = { - 3; 2; 0; - 1; 5; 7}. Viết tập hợp B gồm các phần tử là số đối của các phần tử trong tập hợp A

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Số đối của −3 là 3; số đối của 2 là −2; số đối của 0 là 0; số đối của −1 là 1; số đối của 5 là −5; số đối của 7 là −7.

Nên tập hợp B  = {3; −2; 0; 1; −5; −7}


Câu 14:

Cho tập hợp A = { - 7; - 4; -1; 2; 3}. Viết tập hợp B gồm các phần tử là số đối của các phần tử trong tập hợp A

Xem đáp án

Số đối của −7 là 7; số đối của −4 là 4; số đối của −1 là 1; số đối của 2 là −2; số đối của 3 là −3

Nên tập hợp B  = {7; 4; 1; −2; −3}


Câu 15:

Cho C = { - 3; - 2; 0; 1; 6; 10}. Viết tập hợp D gồm các phần tử thuộc C và là số nguyên âm.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Ta có C = {−3; −2; 0; 1; 6; 10}có các số nguyên âm là −3; −2. Nên tập hợpD = {−3; −2}.


Câu 16:

Cho E = { - 4; 2; 0; - 1; 7; - 2020}. Viết tập hợp D gồm các phần tử thuộc E và là số nguyên âm

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Ta có E = { −4; 2; 0; −1; 7; −2020} có các số nguyên âm là−4; −1; −2020. Nên tập hợp D = { −4; −1; −2020}.


Câu 17:

Những điểm cách điểm 0 ba đơn vị là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A


Câu 18:

Những điểm cách điểm 0 bốn đơn vị là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Điểm nằm bên phải điểm 0 và cách điểm 0 bốn đơn vị là: 4
Điểm nằm bên trái điểm 0 và cách điểm 0 bốn đơn vị là: −4.


Câu 19:

Những điểm cách  điểm 3 năm đơn vị là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Điểm nằm bên phải điểm 3 và cách điểm 3 năm đơn vị là: 8
Điểm nằm bên trái điểm 3 và cách điểm 3 năm đơn vị là: −2


Câu 20:

Những điểm cách điểm - 1 bốn đơn vị là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Điểm nằm bên phải điểm −1 và cách điểm −1 bốn đơn vị là: 3
Điểm nằm bên trái điểm −1 và cách điểm −1 bốn đơn vị là: −5


Câu 21:

Nếu -30m biểu diễn độ sâu là 30m  dưới mực nước biển thì +20m biểu diễn độ cao là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Nếu −30m biểu diễn độ sâu là 30m  dưới mực nước biển thì +20m biểu diễn độ cao là: 20m  trên mực nước biển.


Bắt đầu thi ngay