Thứ sáu, 19/08/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 6 Toán Trắc nghiệm Toán 6 Bài 2 (có đáp án): Tập hợp các số tự nhiên

Trắc nghiệm Toán 6 Bài 2 (có đáp án): Tập hợp các số tự nhiên

Trắc nghiệm Toán 6 Bài 2 (có đáp án): Tập hợp các số tự nhiên

  • 1057 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tập hợp số tự nhiên được kí hiệu là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Tập hợp số tự nhiên kí hiệu là N.


Câu 2:

Tập hợp số tự nhiên khác 0 được kí hiệu là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Tập hợp số tự nhiên khác 0 kí hiệu là N*


Câu 3:

Số tự nhiên liền sau số 2018 là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Số tự nhiên liền sau số 2018 là số 2018+1=2019


Câu 4:

Số tự nhiên liền sau số 10020 là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Số tự nhiên liền sau số 10020 là 10020+1=10021


Câu 5:

Số tự nhiên nhỏ nhất là số

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Tập hợp số tự nhiên N={0;1;2;3;...}

Nên số tự nhiên nhỏ nhất là số 0.


Câu 6:

Số tự nhiên nhỏ nhất có hai chữ số là số:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Tập hợp số tự nhiên N={0;1;2;3;...;9;10;11;12;...}

Nên số tự nhiên nhỏ nhất có hai chữ số là số 10.


Câu 7:

Số liền trước số 1000 là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Số tự nhiên liền trước số 1000 là 1000-1=999


Câu 8:

Số liền trước số 9978 là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Số tự nhiên liền trước số 9978 là 9978-1=9977


Câu 9:

Cho hai số tự nhiên 99;100. Hãy tìm số tự nhiên a để ba số có được tạo thành ba số tự nhiên liên tiếp

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Số liền trước số 99 là 98 nên ba số tự nhiên liên tiếp là 98;99;100

Số liền sau số 100là 101 nên ba số tự nhiên liên tiếp là 99;100;101

Vậy cả hai số 98;101đều thỏa mãn yêu cầu đề bài.


Câu 10:

Cho hai số tự nhiên 88;89. Hãy tìm số tự nhiên a để ba số có được tạo thành ba số tự nhiên liên tiếp.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Số liền trước số 88 là số 87 nên ba số tự nhiên liên tiếp là 87;88;89

Số liền sau số 89 là số 90 nên ba số tự nhiên liên tiếp là 88;89;90

Vậy cả hai số 87;90đều thỏa mãn yêu cầu đề bài.


Câu 11:

Tìm các số tự nhiên a,b,c sao cho 228 a < b < c  230

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Từ đề bài, ta thấy các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 228 và nhỏ hơn hoặc bằng 230 là

228;229;230.

Mà a<b<cnên ta có a=228;b=229;c=230.


Câu 12:

Tìm các số tự nhiên a,b,c sao cho 675 < a < b < c 678

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Từ đề bài, ta thấy các số tự nhiên lớn hơn 675 và nhỏ hơn hoặc bằng 678 là:

676;677;678

Mà a<b<c nên ta có: a=676;b=677;c=678


Câu 13:

Thêm chữ số 7 vào đằng trước số t nhiên có ba chữ số thì ta được số tự nhiên mới

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C


Câu 14:

Thêm chữ số 9 vào đằng trước số tự nhiên có hai chữ số thì ta được số tự nhiên mới.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A


Câu 15:

Với ba chữ số 0;1;3 có thể viết được bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Có bốn số tự nhiên thỏa mãn đề bài là 310;301;103;130.


Câu 16:

Với ba chữ số 5;2;6 có thể viết được bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Có sáu số tự nhiên thỏa mãn đề bài là 526;562;652;625;256;265


Câu 17:

Số tự nhiên nhỏ nhất và số tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số khác nhau  lần lượt là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau là 1023

Số tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số khác nhau là 9876


Câu 18:

Số tự nhiên nhỏ nhất và số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khác nhau lần lượt là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau là 102.

Số tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số khác nhau là 987.


Câu 19:

Cho các chữ số 3;1;8;0 thì số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau được tạo thành là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Từ các chữ số 3;1;8;0 để lập ra số tự nhiên nhỏ nhất gồm bốn chữ số khác nhau thì

+ Hàng chục nghìn là chữ số nhỏ nhất và khác 0 nên chữ số hàng chục nghìn là 1.

+ Chữ số hàng trăm là số nhỏ nhất trong ba số còn lại là 0

+ Chữ số hàng chục là 3 và chữ số hàng đơn vị là 8.

Vậy số cần tìm là 1038.


Câu 20:

Cho các chữ số 5,8,9,0 thì số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau được tạo thành là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Từ các chữ số 5;8;9;0 để lập ra số tự nhiên nhỏ nhất gồm bốn chữ số khác nhau thì

+ Hàng nghìn là chữ số nhỏ nhất và khác 0 nên chữ số hàng nghìn là 5.

+ Chữ số hàng trăm là số nhỏ nhất trong ba số còn lại là 0

+ Chữ số hàng chục là 8 và chữ số hàng đơn vị là 9.

Vậy số cần tìm là 5089


Câu 21:

Đọc các số La mã sau XI;XXII;XIV;LXXXV ?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Các số La Mã XI;XXII;XIV;LXXXVlần lượt là 11;22;14;85.

+ Vì X=10;I=1nên XI=11

+ Vì X=10;I=1nên XXII=10+10+1+1=22

+ Vì X=10;IV=5–1=4nên XIV=14

+ Vì L=50;X=10;V=5nên LXXXV=50+10+10+10+5=85


Câu 22:

Đọc các số La mã sau: XIX;VI;XV;LXXII ?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Các số La Mã XIX;VI;XV;LXXIIlần lượt là: 19;6;15;72

+ Vì X=10;IX=10–1=9nên XIX=19

+ Vì V=5;I=1nên VI=5+1=6

+ Vì X=10;V = 5 nên XV=10+5=15

+ Vì L=50;X=10;II=2nên LXXII=50+10+10+2=72


Bắt đầu thi ngay