Thứ bảy, 20/07/2024
IMG-LOGO

Ôn tập Chương 1 (Phần 1)

  • 2663 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 10 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho hình bình hành ABCD. Phép tịnh tiến TDA biến:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Cho hình bình hành ABCD. Phép tịnh tiến TAB +AD biến điểm A thành điểm:

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Cho đường tròn (C) có tâm O và đường kính AB. Gọi ∆ là tiếp tuyến của (C) tại điểm A. Phép tịnh tiến TAB biến ∆ thành:

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Cho v(-1;5) và điểm M’(4;2). Biết M’ là ảnh của M qua phép tịnh tiến Tv . Tìm M.

Xem đáp án

Sử dụng biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến.

Đáp án A


Câu 5:

Cho v(3;3) và đường tròn (C): x2+y2-2x+4y-4=0. ảnh của (C) qua Tv là (C’).

Xem đáp án

Tịnh tiến tâm đường tròn, bán kính không thay đổi.

Đáp án B


Bắt đầu thi ngay