IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Toán Trắc nghiệm Dãy số có đáp án (Nhận biết)

Trắc nghiệm Dãy số có đáp án (Nhận biết)

Trắc nghiệm Dãy số có đáp án (Nhận biết)

  • 1015 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 25 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho dãy số un biết u=nnn+1. Năm số hạng đầu tiên của dãy số đó lần lượt là những số nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có u1=12;u2=23;u3=34;u4=45;u5=56


Câu 9:

Cho dãy số xn có xn=n1n+12n+3,nN*. Mệnh đề nào dưới đây là đúng:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có:

xn+1=(n+1)1(n+1)+12(n+1)+3=nn+22n+5


Câu 10:

Cho dãy số xn có xn=(3n1)2,nN*. Mệnh đề nào dưới đây là đúng:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: xn+1=[3(n+1)1]2=(3n+2)2


Câu 11:

Cho các dãy số sau. Dãy số nào là dãy số tăng?

Xem đáp án

Đáp án C

Xét đáp án A: 1;1;1;1;1;1;...đây là dãy hằng nên không tăng không giảm.


Câu 14:

Trong các dãy số sau đây, dãy số nào bị chặn trên?


Câu 15:

Trong các dãy số dưới đây, dãy số nào bị chặn dưới?


Bắt đầu thi ngay