Thứ bảy, 20/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Toán Trắc nghiệm Giới hạn của hàm số có đáp án (Nhận biết)

Trắc nghiệm Giới hạn của hàm số có đáp án (Nhận biết)

Trắc nghiệm Giới hạn của hàm số có đáp án (Nhận biết)

  • 1384 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Giá trị của giới hạn limx39x2x(2x1)(x43) là

Xem đáp án

Đáp án:

limx39x2x(2x1)(x43)=9.323(2.31)(343)=15=55

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Giá trị của giới hạn limx2x2x1x2+2x3 là:

Xem đáp án

Đáp án:

limx2x2x1x2+2x3=222122+2.23=183=12

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Giá trị của giới hạn limx3x24 là:

Xem đáp án

Đáp án:

limx3x24=324=  1=1

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Giá trị của giới hạn limx(xx3+1) 

Xem đáp án

Đáp án:

limx(xx3+1)=limxx31x21+1x3=+

Vì limxx3=lim1x21+1x3x=1<0

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Kết quả của giới hạn limx2+x15x2

Xem đáp án

Đáp án:

Vì limx2+(x15)=215=13<0limx2+(x2)=22=0x2>0,x>2limx2+x15x2=

Đáp án cần chọn là: A


Câu 6:

Kết quả của giới hạn limx2+x+2x2

Xem đáp án

Đáp án:

Vì limx2+x+2=  2+2=2>0limx2+x2=  22=0x2>0,x>2limx2+x+2x2=+

Đáp án cần chọn là: B


Câu 7:

Chọn mệnh đề đúng:

Xem đáp án

Đáp án:

Ta có: limx+f(x)=+limx+f(x)=

Đáp án cần chọn là: B


Câu 8:

Giá trị của giới hạn limx+x2+1+x

Xem đáp án

Đáp án:

limx+x2+1+x=limx+x1+1x2+1=+

vì limx+x=+limx+1+1x2+1=2>0

Đáp án cần chọn là: B


Câu 9:

Giá trị của giới hạn limx+3x313+x2+2

Xem đáp án

Đáp án:

limx+3x313+x2+2=limx+x31x33+1+2x2=+

limx+x=+limx+31x33+1+2x2=33+1>0

Đáp án cần chọn là: B


Câu 10:

Cho hàm số f(x)=2x1x,x<13x2+1,x1. Khi đó limx1+f(x) là:

Xem đáp án

Đáp án:

limx1+f(x)=limx1+3x2+1=3.12+1=2

Đáp án cần chọn là: B


Câu 11:

Giá trị của giới hạn limx1xx3(2x1)(x43) là:

Xem đáp án

Đáp án:

limx1xx3(2x1)(x43)=113(2.11)(143)=0

Đáp án cần chọn là: C


Câu 12:

Giá trị của giới hạn limx13x2+1xx1

Xem đáp án

Đáp án:

Ta có limx13x2+1xx1=3+1+111=32

Đáp án cần chọn là: A


Câu 13:

Tính limx3x22x1x2+1 bằng?

Xem đáp án

Đáp án:

limx3x22x1x2+1=limx32x1x21+1x2=3001+0=3

Đáp án cần chọn là: D


Câu 14:

Kết quả của giới hạn limx+4x22x+1+2x9x23x+2x là:

Xem đáp án

Đáp án:

limx+4x22x+1+2x9x23x+2x=limx+x42x+1x2+2xx.93x+2x=limx+42x+1x2+2x193x+2=  40+0+0190+2=15

Đáp án cần chọn là: D


Câu 15:

Giá trị của giới hạn limx+x2+3xx2+4x

Xem đáp án

Đáp án:

limx+x2+3xx2+4x=limx+(x2+3xx2+4x).(x2+3x+x2+4x)x2+3x+x2+4x=limx+x2+3xx24xx1+​ 3x+x1+4x=limx+xx.(1+​ 3x+1+4x)=limx+11+3x+1+4x=12

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi ngay