Thứ bảy, 20/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Toán Trắc nghiệm Hai mặt phẳng song song có đáp án (Nhận biết)

Trắc nghiệm Hai mặt phẳng song song có đáp án (Nhận biết)

Trắc nghiệm Hai mặt phẳng song song có đáp án (Nhận biết)

  • 657 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 20 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Chọn câu đúng: 

Xem đáp án

Hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với mặt phẳng thứ ba thì chúng song song với nhau nên A đúng.

Hai đường thẳng cùng song song với một mặt phẳng thì có thể cắt nhau, song song, trùng nhau hoặc chéo nhau nên B sai.

Hai mặt phẳng không cắt nhau thì song song hoặc trùng nhau nên C sai.

Hai mặt phẳng không song song thì trùng nhau hoặc cắt nhau nên D sai.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Cho một đường thẳng a song song với mặt phẳng (P). Có bao nhiêu mặt phẳng chứa a và song song với (P)? 

Xem đáp án

Nếu đường thẳng a song song với mặt phẳng (P) thì có duy nhất một mặt phẳng chứa a và song song với (P)

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

Xem đáp án

Qua một điểm nằm ngoài một mặt phẳng cho trước có duy nhất một mặt phẳng song song với mặt phẳng đó.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Trong các điều kiện sau, điều kiện nào kết luận mp(α)//mp(β)? 

Xem đáp án

A sai vì (α), (β) có thể trùng nhau.

B sai vì nếu a // b thì (α), (β) chưa chắc song song với nhau.

C không thể kết luận được vị trí của (α), (β).

D đúng vì dựa vào định nghĩa hai mặt phẳng song song khi mặt phẳng này chứa hai đường thẳng cắt nhau lần lượt song song với mặt phẳng kia.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

Xem đáp án

A và B sai vì nếu (α)//(β) và a⊂(α),b⊂(β) thì a // b hoặc a và b chéo nhau.

C sai vì nếu a // b và a⊂(α), b⊂(β) thì (α)//(β) hoặc (α)∩(β) = c // a // b.

D đúng.


Câu 7:

Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án

Từ hình vẽ ta thấy DC′//AB′ nên đáp án D sai.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 8:

Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Mặt phẳng (AB'D') song song với mặt phẳng nào trong các mặt phẳng sau đây?

Xem đáp án

Do ADC′B′ là hình bình hành nên AB′//DC′.

Do ABC′D′ là hình bình hành nên AD′//BC′.

Mà AB′, AD′⊂(AB′D′); BC′, DC′⊂(BC′D) nên (AB′D′)//(BC′D) .

Đáp án cần chọn là: B 


Câu 9:

Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Cắt hình hộp bởi mặt phẳng chứa một cạnh của hình hộp ta được thiết diện là tứ giác (T). Chọn khẳng định đúng: 

Xem đáp án

Thiết diện tạo thành là hình bình hành.

Đáp án cần chọn là: B 


Câu 10:

Số mặt chéo của hình hộp ABCD.A'B'C'D' là: 

Xem đáp án

Các mặt chéo của hình hộp là: 

(ADC′B′), (A′D′CB), (ABC′D′), (DCB′A′), (ACC′A′), (BDD′B′).

Đáp án cần chọn là: B


Câu 11:

Nhận xét nào sau đây không đúng về hình chóp cụt? 

Xem đáp án

Các mặt bên của hình chóp cụt chỉ là những hình thang chứ không phải hình thang cân.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 12:

Trong các hình sau, hình nào là hình hộp? 

Xem đáp án

Hình thoi cũng là một hình bình hành nên hình lăng trụ có đáy là hình thoi cũng là một hình hộp

Đáp án cần chọn là: B


Câu 13:

Phát biểu nào “không” đúng về hình hộp? 

Xem đáp án

Hai đỉnh của hình hộp được gọi là đối diện nếu chúng không cùng nằm trên một mặt nào của hình hộp. Vậy chỉ có 4 cặp đỉnh đối diện trong hình hộp.

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi ngay