IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Toán Trắc nghiệm Ôn tập chương 2 Hình học 11 có đáp án

Trắc nghiệm Ôn tập chương 2 Hình học 11 có đáp án

Trắc nghiệm Ôn tập chương 2 Hình học 11 có đáp án

  • 1094 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 40 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho các đoạn thẳng và đường thẳng không song song hoặc không trùng với phương chiếu. trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Giả sử có ba đường thẳng a, b, c trong đó a//b, và c//a. câu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Cho tứ diện ABCD. Khi đó:

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Cho hai đường thẳng a và b chéo nhau. Khi đó:

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 7:

Giả sử a = (P) ∩ (R), b = (Q) ∩ (R), c = (P) ∩ (Q) và a, b, c phân biệt. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 8:

Cho hình chóp A.BCD. gọi M, N, P, Q, R, S lần lượt là trung điểm của các cạnh AC, BD, AB, cD, AD, BC. Các điểm nào sau đây cùng thuộc một mặt phẳng?

Xem đáp án

Do MP, NQ lần lượt là đường trung bình của các tam giác ABC, DBC nên MP // PC, NQ // BC. Vậy M, N, P, Q đồng phẳng.

Đáp án D


Câu 11:

Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 13:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 14:

Cho đường thẳng b nằm trong mặt phẳng (P) và một điểm A không thuộc b. Qua A ta kẻ một đường thẳng a song song với b thì:

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 15:

Cho hai mặt phẳng (P) và (Q) có giao tuyến b và đường thẳng a//b. khẳng định nào dưới đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 17:

Cho tứ diện ABCD, điểm M thuộc AC. Mặt phẳng (∝) đi qua M, song song với AB và AD. Thiết diện của (∝) với tứ diện ABCD là hình gì?

Xem đáp án

(∝) // (AB) nên giao tuyến của (∝) với (ABC) là đường thẳng qua M, song song với AB, cắt BC tại P.

(∝) // AD nên giao tuyến của (∝) với (ADC) là đường thẳng qua M, song song với AD, cắt DC tại N.

Vậy thiết diện là tam giác MNP.

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Đáp án A


Câu 18:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB và CB. M là điểm thuộc cạnh SD. Tìm thiết diện của (MIJ) với hình chóp S.ABCD.

Xem đáp án

Trong mặt phẳng (ABCD) ta có AC cắt BD tại O, IJ cắt BD tại E.

Trong mặt phẳng (SBD), ME cắt SO tại G. ta có G thuộc (MIJ)

(MIJ) chứa IJ // AC nên giao tuyến của (MIJ) với (SAC) là đường thẳng qua G và song song với AC, đường thẳng này cắt SA tại N, cắt SC tại P.

Vậy thiết diện là ngũ giác MNIJ.

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Đáp án D


Câu 20:

Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình bình hành, tâm O. K là trung đểm của SA. Xác định vị trí của H trên AC để thiết diện của hình chóp S.ABCD với mặt phẳng (∝) chứa KH và song song với BD là ngũ giác.

Xem đáp án

Nếu H thuộc cạnh OC, O là giao điểm của AC và BD thì thiết diện là ngũ giác KEMNF, trong đó E, F lần lượt là giao điểm của đường thẳng đi qua I, song song với BD với SD, và SB, I là giao điểm của KH với SO

   Nếu H thuộc đoạn OA thì thiết diện là tam giác KMN, với M, N lần lượt là giao điểm của đường thẳng đi qua H, song song BD với AD và AB.

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Đáp án A


Bắt đầu thi ngay