Thứ bảy, 20/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Toán Bài tập chuyên đề Toán 11 Bài 1: Các công thức lượng giác cơ bản có đáp án

Bài tập chuyên đề Toán 11 Bài 1: Các công thức lượng giác cơ bản có đáp án

Dạng 1: Tìm tập xác định của hàm lượng giác có đáp án

  • 877 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 60 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tìm tập xác định của hàm số  y=23cosx
Xem đáp án

1cosx1,x  nên

3cosx3,x.

23cosx>0,x

Vậy tập xác định của hàm số là D=  .


Câu 2:

Tìm tập xác định của hàm số y=sin1x24

Xem đáp án

Hàm số y=sin1x24 xác định

x240.

x±2

Vậy tập xác định của hàm số là D=\±2 .

Câu 3:

Tìm tập xác định của hàm số y=cot(2018x+1) .
Xem đáp án

Hàm số y=cot2018x+1  xác định 2018x+1 kπ xkπ12018,k .

Vậy tập xác định của hàm số D=\kπ12018,k .


Câu 4:

Tập xác định của hàm số y=sin1x+2x  là

Xem đáp án

Đáp án D

Hàm số  y=sin1x+2x  có nghĩa x0D=\0 .   

 


Câu 5:

Tập xác định của hàm số y=2cotx+sin3x là
Xem đáp án

Đáp án B

Hàm số y=2cotx+sin3x  có nghĩa xkπD=\kπk .


Câu 6:

Tập xác định của hàm số y=cosx  là

Xem đáp án

 Đáp án B

Hàm số y=cosx  có nghĩa x0D=0;+ .


Câu 7:

Tập xác định của hàm số y=cosx2sinx1  là

Xem đáp án

Đáp án D

Hàm số y=cosx2sinx1  có nghĩa 2sinx10sinx12xπ6+k2πx5π6+k2πk .

D=\π6+k2π;5π6+k2πk.


Câu 8:

Tập xác định của hàm số y=cosx2cosx3

Xem đáp án

 Đáp án C

Hàm số y=cosx2cosx3   có nghĩa 2cosx30cosx32xπ6+k2πxπ6+k2πk  .

D=\±π6+k2πk.


Câu 9:

Tập xác định của hàm số y=cotxsinx1  là

Xem đáp án

Đáp án C

Hàm số y=cotxsinx1  có nghĩa sinx10xkπsinx1xkπ

xπ2+k2πxkπkD=\π2+k2π;kπk


Câu 10:

Tập xác định của hàm số y=2016tan20172x  là

Xem đáp án

Đáp án D

Hàm số y=2016tan20172x  có nghĩa cos2x02xπ2+kπxπ4+kπ2k

D=\π4+kπ2k.


Câu 11:

Tập xác định của hàm số y=3tanx+2cotx+x là
Xem đáp án

Đáp án B

Hàm số y=3tanx+2cotx+x  có nghĩa cosx0xπ2+kπsinx0xkπ

xkπ2kD=\kπ2k.


Câu 12:

Tập xác định của hàm số y=sinxtanx1

Xem đáp án

Đáp án C

Hàm số  y=sinxtanx1 có nghĩa tanx10tanx1xπ2+kπ

xπ4+kπxπ2+kπkD=\π4+kπ;π2+kπk

.

Câu 13:

Tập xác định của hàm số y=2017tan2xsin2cos2x

Xem đáp án

Đáp án D

Hàm số y=2017tan2xsin2xcos2x  có nghĩa sin2xcos2x02xπ2+kπcos2x0xπ4+kπ2k

xπ4+kπ2D=\π4+kπ2k.


Câu 14:

Tập xác định của hàm số y=tanxsinx1  là

Xem đáp án

Đáp án C

Hàm số y=tanxsinx1  có nghĩa sinx10sinx1xπ2+k2πxπ2+kπxπ2+kπk

D=\π2+kπk.


Câu 15:

Tập xác định của hàm số y=sinxsinx+cosx

Xem đáp án

Đáp án A

Hàm số y=sinxsinx+cosx  có nghĩa sinx+cosx02sinx+π40

xπ4+kπkD=\π4+kπk.


Câu 16:

Tập xác định của hàm số y=sin2x+1  là

Xem đáp án

Đáp án B

Hàm số y=sin2x+1  có nghĩa sin2x+10sin2x1xD= .


Câu 17:

Tập xác định của hàm số y=1cos2017x

Xem đáp án

Đáp án B

Hàm số y=1cos2017x  có nghĩa 1cos2017x0cos2017x1xD= .


Câu 18:

Tập xác định của hàm số y=11sin2x  là

Xem đáp án

Đáp án D

Hàm số y=11sin2x  có nghĩa 1sin2x>0sin2x<1sin2x1

2xπ2+k2πxπ4+kπkD=\π4+kπk.


Câu 19:

Tập xác định của hàm số y=12cos6x  là

Xem đáp án

Đáp án B

Hàm số y=12cos6x  có nghĩa 2cos6x>0cos6x<2xD=


Câu 20:

Tập xác định của hàm số y=tanx1514cos13x

Xem đáp án

Đáp án C

Hàm số y=tanx1514cos13x  có nghĩa 1514cos13x>0xπ2+kπcos13x<1514xπ2+kπ

xπ2+kπkD=\π2+kπk


Câu 21:

Tập xác định của hàm số y=2+sinx1cosx  là

Xem đáp án
Đáp án B
Hàm số y=2+sinx1cosx  có nghĩa 1cosx0xk2πkD=\k2πk

Câu 23:

Hàm số nào sau đây có tập xác định là R ?

Xem đáp án

Đáp án D

Hàm số y=sinx  có nghĩa x0D=0;+  .

Hàm số y=tan2x  có nghĩa cos2x02xπ2+kπxπ4+kπ2D=\π4+kπ2 .

Hàm số y=cot2x  có nghĩa sin2x02xkπxkπ2D=\kπ2 .

Hàm số y=x+sinx  có D=  .


Bắt đầu thi ngay

Bài thi liên quan


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương