IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Toán Bài tập chuyên đề Toán 11 Bài 2: Cấp số cộng

Bài tập chuyên đề Toán 11 Bài 2: Cấp số cộng

Dạng 1: Nhận dạng một dãy số là cấp số cộng

  • 1909 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 60 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Dãy số nào sau đây là cấp số cộng?
Xem đáp án

Chọn D

Dãy số 0; 4; 8; 12; 16 là cấp số cộng có số hạng đầu là u1=0 và công sai d=4


Câu 2:

Trong các dãy sau đây, dãy nào là cấp số cộng?
Xem đáp án

Chọn C

Ta có un=3n+1 là một cấp số cộng vì un+1un=3n+1+13n+1=3.

Câu 3:

Một cấp số cộng (un) với u1=12,d=12 có dạng khai triển nào sau đây?
Xem đáp án

Đáp án D

Ta có u1=12,u2=0,u3=12,u4=1,u5=32,...


Câu 4:

Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số cộng
Xem đáp án

Đáp án C

Dãy số (un) có tính chất un+1=un+d thì được gọi là một cấp số cộng.

Ta thấy dãy số 1; -3; -7; -11; -15 là một cấp số cộng có số hạng đầu là 1 và công sai bằng -4.

Câu 5:

Trong các dãy số sau đây dãy số nào là cấp số cộng?
Xem đáp án

Đáp án B

Ta có un+1un=2n+132n+3=2,n1.

Do đó dãy số trong đáp án B là cấp số cộng theo định nghĩa.


Câu 6:

Trong các dãy số sau đây, dãy số nào là cấp số cộng?
Xem đáp án

Đáp án B

Ta có un+1un=3n+1+20203n+2020=3un+1=un+3.

Vậy dãy số trên là cấp số cộng có công sai d=3


Câu 7:

Trong các dãy số (un)  sau đây, dãy số nào không phải là cấp số cộng?
Xem đáp án

Đáp án B

Ta có un=2n+1 không là cấp số cộng vì un+1un=2n+12n.


Câu 8:

Các dãy số sau có số dạng tổng quát un , dãy số nào không phải là cấp số cộng?
Xem đáp án

Đáp án C

Xét dãy số un=1+3n, suy ra un+1=1+3n+1. Ta có un+1un=2.3n,n*. 

Do đó un=1+3n. không phải là cấp số cộng.

Câu 9:

Trong các dãy số sau đây dãy số nào là cấp số cộng?
Xem đáp án

Đáp án B

Ta có u1=1un+1=un+1là cấp số cộng vì u1=1un+1=un+1un+1un=1.


Câu 10:

Dãy số nào dưới đây là cấp số cộng?
Xem đáp án

Đáp án B

Ta có un=3n+1n* là cấp số cộng vì un+1un=3n+1+13n1=3 là hằng số.


Câu 11:

Khẳng định nào sau đây sai?
Xem đáp án

Đáp án C

Xét đáp án C: 2.122=1258=12+123 nên dãy số 12;122;123;... không là cấp số cộng.


Câu 12:

Cho dãy số có các số hạng đầu là 8; 15; 22; 29; 36;… Viết công thức số hạng tổng quát?
Xem đáp án

Đáp án D

Dãy số 8; 15; 22; 29; 36; … là một cấp số cộng với u1=8d=7 công thức tổng quát là un=7n+1.


Câu 14:

Trong các dãy số dưới đây, dãy số nào là cấp số cộng?
Xem đáp án

Đáp án A

Ta có an=2n+524n2,n*an=20n+25,n*.

Do đó an+1an=20,n* nên (an) là cấp số cộng với công sai d=20


Bắt đầu thi ngay

Bài thi liên quan


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương