Thứ bảy, 20/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Toán Trắc nghiệm Toán 11 Bài 3: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng có đáp án (Mới nhất)

Trắc nghiệm Toán 11 Bài 3: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng có đáp án (Mới nhất)

Trắc nghiệm Toán 11 Bài 3: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng có đáp án (Mới nhất)

  • 1329 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 45 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho hai đường thẳng phân biệt a, b và mặt phẳng (P), trong đó aP. Mệnh đề nào sau đây là sai?
Xem đáp án
Chọn D.

Câu 2:

Trong không gian cho đường thẳng  và điểm O. Qua  có mấy đường thẳng vuông góc với  cho trước?
Xem đáp án

Chọn D.

Qua điểm O  có thể dựng vô số đường thẳng vuông góc với Δ , các đường thẳng đó cùng nằm trong một mặt phẳng vuông góc với Δ .


Câu 3:

Mệnh đề nào sau đây có thể sai?
Xem đáp án

Chọn C.

Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song chỉ đúng khi ba đường thẳng đó đồng phẳng.


Câu 4:

Khẳng định nào sau đây sai?
Xem đáp án

Chọn B.

Đường thẳng d  vuông góc với hai đường thẳng nằm trong α thì dα chỉ đúng khi hai đường thẳng đó cắt nhau.


Câu 5:

Trong không gian tập hợp các điểm M  cách đều hai điểm cố định A  và B  là
Xem đáp án

Chọn A.

Theo định nghĩa mặt phẳng trung trực.


Câu 7:

Qua điểm O  cho trước, có bao nhiêu mặt phẳng vuông góc với đường thẳng Δ cho trước?
Xem đáp án

Chọn A

Theo tiên đề qua điểm O cho trước có duy nhất một mặt phẳng vuông góc với đường thẳng


Câu 8:

Trong không gian cho đường thẳng  không nằm trong mp (P) , đường thẳng  được gọi là vuông góc với mp (P) nếu:
Xem đáp án
Chọn D
Đường thẳng được gọi là vuông góc với mặt phẳng (P) nếu vuông góc với mọi đường thẳng trong mặt phẳng  (P).(ĐN đường thẳng vuông góc với mặt phẳng).

Câu 9:

Cho a, b, c là các đường thẳng trong không gian. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau.
Xem đáp án
Chọn A
Nếu abbc  thì a  và c  có thể trùng nhau nên đáp án A sai.

Câu 10:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
Xem đáp án

Chọn D

Qua một điểm cho trước có thể kẻ được vô số mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng cho trước.


Câu 11:

Mệnh đề đúng trong các mặt phẳng sau:
Xem đáp án

Chọn D

Đáp án A sai vì hai đường thẳng đó có thể chéo nhau.

Đáp án B sai vì hai mặt phẳng đó có thể cắt nhau.

Đáp án C sai vì hai đường thẳng đó có thể trùng nhau.


Câu 12:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
Xem đáp án

Chọn A

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? A. Nếu đường thẳng a  song song với mặt phẳng (P)  và đường thẳng b  vuông góc với a   (ảnh 1)
Giả sử xét hình lập phương ABCD.A'B'C'D' như hình vẽ có A'B'//ABCDB'C'A'B' nhưng B'C'//ABCD.

Câu 13:

Cho hình chóp S.ABC  có SA = SB = SC  và tam giác ABC  vuông tại B. Vẽ SHABC, HABC. Khẳng định nào sau đây đúng?
Xem đáp án

Chọn C.

Cho hình chóp S.ABC  có SA = SB = SC  và tam giác ABC  vuông tại B. Vẽ SH vuông góc mặt phẳng ABC (ảnh 1)

Do SA = SB = SC nên HA = HB = HC. Suy ra H là tâm đường tròn ngoại tiếp ΔABC.

ΔABC vuông tại B nên H  là trung điểm của AC .


Câu 15:

Cho hình chóp S.ABCD  có các cạnh bên bằng nhau SA = SB = SC = SD . Gọi H  là hình chiếu của S  lên mặt đáy ABCD . Khẳng định nào sau đây sai?
Xem đáp án

Chọn B.

Vì hình chóp S.ABCD có các cạnh bên bằng nhau

SA = SB = SC = SD và H là hình chiếu của S  lên mặt đáy ABC

Nên H tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác ABCD

Suy ra HA = HB = HC = HD .


Câu 16:

Cho hình chóp S.ABC  có SA(ABC) và tam giác ABC  không vuông, gọi H, K  lần lượt là trực tâm các tam giác ABC và SBC . Các đường thẳng AH, SK, BC  thỏa mãn:

Xem đáp án

Chọn C

Cho hình chóp S.ABC  có SA vuông góc mặt phẳng ABC và tam giác ABC  không vuông, gọi H, K  lần lượt là trực tâm các tam giác ABC và SBC . (ảnh 1)

Gọi AA' là đường cao của tam giác ABC AA'BCBCSA nên BCSA'


Câu 17:

Cho hình chóp S.ABC  có các mặt bên tạo với đáy một góc bằng nhau. Hình chiếu H  của S  trên (ABC)  là:
Xem đáp án

Chọn A

Gọi M, N, P  lần lượt là hình chiếu của S  lên các cạnh AB, AC, BC 

Theo định lý ba đường vuông góc ta có M, N, P lần lượt là hình chiếu của H  lên các cạnh AB, AC, BC

SMH^=SNH^=SPH^ΔSMH=ΔSNH=ΔSPH.

HM=HN=NPH là tâm dường tròn nội tiếp của ΔABC.


Câu 18:

Cho hình chóp đều, chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:
Xem đáp án
Chọn B
Hình chóp đều có thể có cạnh bên và cạnh đáy KHÔNG bằng nhau nên đáp án B sai.

Câu 19:

Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của hình lăng trụ đứng?
Xem đáp án

Chọn A.


Bắt đầu thi ngay

Bài thi liên quan


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương