Thứ năm, 01/06/2023
IMG-LOGO

Tổng hợp đề thi thử trắc nghiệm môn Sinh Học có lời giải (Đề số 1)

  • 15795 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Trong quá trình dịch mã, trên một phân tử mARN thường có một số riboxom cùng hoạt động. Các riboxom này được gọi là

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Trên mỗi phân tử mARN thường có một số riboxom cùng hoạt động được gọi là poliriboxom. Sự hình thành poliriboxom là sau khi riboxom thứ nhất dịch chuyển được 1 đoạn thì riboxom thứ 2 liên kết vào mARN.

Ý nghĩa: Làm tăng hiệu suất tổng hợp các chuỗi polipeptit cùng loại


Câu 2:

Sự di truyền của các tính trạng chỉ do gen nằm trền nhiễm sắc thể Y quy định có đặc điểm gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Các gen trên Y chỉ truyền cho thế hệ con mang NST Y (giới dị giao tử) hay con gọi di truyền thẳng

Đáp án D


Câu 3:

Pha tối diễn ra ở vị trí nào trong lục lạp?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Quá trình quang hợp thường được chia thành 2 pha là pha sáng và pha tối. Pha sáng chỉ có thể diễn ra khi có ánh sáng, còn pha tối có thể diễn ra cả khi có ánh sáng và cả trong tối. Trong pha sáng, năng lượng ánh sáng được biến đổi thành năng lượng trong các phân tử ATP và NADPH (nicôtinamit ađênin đinuclêôtit phôtphat). Trong pha tối, nhờ ATP và NADPH được tạo ra trong pha sáng, CO2 sẽ được biến đổi thành cacbohiđrat. Pha sáng diễn ra ở màng tilacôit còn pha tối diễn ra trong chất nền của lục lạp.


Câu 4:

Trong quá trình phiên mã, chuỗi polinucleotit được tổng hợp theo chiều nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Trong quá trình phiên mã, enzim ARN polimeraza trượt dọc mạch mã gốc có chiều 3’ → 5’ tổng hợp mạch mới theo chiều 5’ → 3’.


Câu 5:

Các giai đoạn của hô hấp tế bào diễn ra theo trật tự nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Các giai đoạn của hô hấp tế bào diễn ra theo trật tự: Đường phân → chu trình Crep → Chuỗi truyền electron hô hấp.


Câu 6:

Gen ban đầu có cặp nucleotit chứa G hiếm (G*) là X-G, sau đột biến cặp này sẽ biến đổi thành cặp

Xem đáp án

Chọn đáp án A

X-G* → X-A (nhân đôi) → X-G (bình thường) + T-A (đột biến)


Câu 7:

Máu trao đổi chất với tế bào ở đâu?

Xem đáp án

 

Chọn đáp án A

Máu trong hệ mạch trao đổi chất với tế bào qua thành mao mạch


Câu 8:

Kết quả lai thuận-nghịch khác nhau và con luôn có kiểu hình giống mẹ thì gen quy định tính trạng đó.

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Kết quả phép lai thuận nghịch khác nhau và đời con luôn có kiểu hình giống mẹ đây là đặc điểm di truyền của gen nằm ở tế bào chất (gen ngoài nhân)


Câu 9:

Chất được tách ra khỏi chu trình Canvin để khởi đầu cho tổng hợp glucozo là:

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Chất tách ra khỏi chu trình Calvin để tổng hợp Glucose là AlPG (Aldehit photphogluxeric)\


Câu 10:

Những cây thuộc nhóm thực vật CAM là:

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Những thực vật thuộc nhóm thực vật CAM là những cây chịu hạn: Dứa, xương rồng, thuốc bỏng


Câu 11:

Bộ phận điều khiển trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi là:

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Bộ phận điều khiển cân bằng nội môi là trung ương thần kinh hoặc tuyến nội tiết.


Câu 12:

Ở người, bộ phận có vai trò quan trọng nhất trong trao đổi khí là:

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Ở người, bộ phận quan trọng nhất trong trao đổi khí là phế nang, ở đó có nhiều mạch máu giúp trao đổi không khí.


Câu 13:

Trình tự nucleotit trong ADN có tác dụng bảo vệ và làm các NST không dính vào nhau nằm ở

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Trình tự nucleotit có tác dụng bảo vệ cho các NST không dính vào nhau nằm ở đầu mút NST.


Câu 14:

Bào quan thực hiện các chức năng hô hấp chính là:

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Bào quan thực hiện chức năng hô hấp là ti thể


Câu 15:

Ứng động khác nhau cơ bản với hướng động ở đặc điểm nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Ứng động khác hướng động cơ bản ở tác nhân kích thích không định hướng.


Câu 16:

Theo mô hình Operon Lac, vì sao protein ức chế bị mất tác dụng?

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Khi môi trường có lactozo, lactozo sẽ bám vào protein ức chế, làm thay đổi cấu hình của protein ức chế, làm chúng không gắn được vào vùng vận hành.


Câu 17:

Xét các loại đột biến sau:

(1) Mất đoạn NST.

(2) Lặp đoạn NST.

(3) Chuyển đoạn không tương hỗ.

(4) Đảo đoạn NST.

(5) Đột biến thể một.

(6) Đột biến thể ba.

Những loại đột biến thay đổi độ dài của phân tử ADN là:

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Phép lai A cho tỉ lệ kiểu hình 3 : 1

Phép lai B cho tỉ lệ kiểu hình 1 : 2 : 1

Phép lai C cho tỉ lệ kiểu hình 1 : 1 : 1 : 1

Phép lai D cho tỉ lệ kiểu hình 3 : 1


Câu 18:

Trong cơ chế điều hòa hoạt động của operon Lac, khi môi trường không có lactozo

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Trong cơ chế điều hòa hoạt động của operon Lac, khi môi trường không có Lactozo. Protein ức chế liên kết với vùng vận hành làm ngăn cản quá trình phiên mã → các gen cấu trúc không được phiên mã.


Câu 19:

Với 4 loại nucleotit A, U, G, X. Số mã di truyền mã hóa các axit amin là:

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Với 4 loại nucleotit A, U, G, X sẽ có 43 = 64 bộ ba

Trong đó có 3 bộ ba kết thúc không mã hóa axit amin là UAG, UGA, UAA.

Vậy số mã di truyền mã hóa các axit amin là: 64 – 3 = 61


Câu 20:

Một đoạn phân tử ADN ở sinh vật nhân thực cót trình tự nucleotit trên mạch mã gốc là: 3'...TGTGAAXTTGXA...5'. Theo lí thuyết, trình tự nucleotit trên mạch bổ sung của đoạn phân tử ADN này là

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Theo nguyên tắc bổ sung: A-T; G-X ta có:

Mạch mã gốc: 3’…TGTGAAXTTGXA…5’.

Mạch bổ sung: 5’…AXAXTTGAAXGT…3’.


Câu 21:

Hai tế bào sinh dục đực có kiểu gen AaBbDEde khi giảm phân bình thường cho số loại giao tử tối đa là

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Hai tế bào có hoán vị gen, mỗi tế bào có thể tạo 4 loại giao tử. Hai tế bào có thể tối đa là 8 giao tử.

Cả cơ thể tối đa có thể đạt 4.4 = 16 loại giao tử nên 2 tế bào tối đa được 8 loại giao tử là có thể chấp nhận được vì nó không vượt số loại giao tử tối đa của cơ thể

Đáp án B


Câu 22:

Thông tin di truyền trong ADN được biểu hiện thành tính trạng trong đời cá thể nhờ cơ chế

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 23:

Ở một loài thực vật, xét hai cặp gen trên hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng quy định tính trạng màu hoa,. Kiểu gen A-B-: hoa đỏ, A-bb và aaBB-:hoa hồng, aabb: hoa trắng. Phép lai P: Aabb x aaBb cho tỉ lệ các loại kiểu hình ở F1 là bao nhiêu?

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Quy ước gen: A-B-: hoa đỏ; A-bb + aaB-: hoa hồng; aabb: hoa trắng

Xét phép lai: Aabb × aaBb → F1: (Aa : aa)(Bb : bb)

Tỉ lệ kiểu gen F1: 1AaBb : 1Aabb : 1aaBb : 1aabb

Tỉ lệ kiểu hình: 1 hoa đỏ : 2 hoa hồng : 1 hoa trắng.


Câu 24:

Ở một loài có bộ NST 2n=24. Một thể đột biến mà cơ thể có một số tế bào có 23 NST, một số tế bào có 25 NST và các tế bào còn lại có 24 NST. Nguyên nhân nào đến hiện tượng này?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Trên thể đột biến có một số tế bào có 23 NST (2n – 1), 1 số tế bào có 25 NST (2n + 1) → đột biến liên quan đến sự phân li của 1 cặp NST.

Cơ thể có cả các thế bào bình thường (24 NST) và tế bào đột biến (23 NST + 25NST) chứng tỏ quá trình đột biến xảy ra ở quá trình nguyên phân ở 1 cặp NST.


Câu 25:

Một phụ nữ nhóm máu AB kết hôn với một người đàn ông nhóm máu A, có cha là nhóm máu O. Cặp vợ chồng trên sinh 2 con, tính xác suất đứa con đầu là con trai nhóm máu AB, đứa thứ hai là con gái nhóm máu B.

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Người phụ nữ có nhóm máu AB có kiểu gen IAIB

Người đàn ông nhóm máu A có bố nhóm máu O (IOIO) có kiểu gen IAIO.

Kiểu gen bố mẹ: IAIB × IAIO

Xác suất đứa con đầu lòng là con trai và nhóm máu AB là: (1/2).(1/4) = 1/8

Xác suất đứa con thứ 2 là con gái và nhóm máu B là: (1/2).(1/4) = 1/8

Vậy xác suất cần tìm là: (1/8)(1/8) = 1/64.


Câu 26:

Phép lai AAaa x AAaa tạo kiểu gen AAaa ở thế hệ sau với tỉ lệ

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Cơ thể AAaa giảm phân cho 1/6AA : 4/6Aa : 1/6aa

Tỉ lệ kiểu gen AAaa ở thế hệ sau: 2.(1/6)AA.(1/6)aa + (4/6)Aa = 1/2


Câu 28:

Một loài thực vật có A-cây cao, a- cây thấp, B-hoa kép, b- hoa đơn, DD hoa đỏ, Dd hoa hồng, dd hoa trắng. Cho giao phấn hai cây bố mẹ thu được tỉ lệ phân li kiểu hình là 6:6:3:3:3:2:2:1:1:1:1. Kiểu gen của bố mẹ trong phép lai trên:

Xem đáp án

Chọn đáp án D

A- thân cao; a- thân thấp; B- hoa kép; b- hoa đơn; DD – hoa đỏ; Dd – hoa hồng; dd – hoa trắng.

Cho giao phối giữa 2 cá thể → 6 : 6 : 3 : 3 : 3 : 3 : 2 : 2 : 1 : 1 : 1 : 1 → 32 tổ hợp kiểu hình; 12 kiểu hình.

12 kiểu hình = 2.2.3 (mỗi bên phải tạo các loại giao tử đủ để tổ hợp thành 12 kiểu hình – tạo giao tử abd → aabbdd …)

32 tổ hợp giao tử = 8.4

Các phép lai có thể có: 1 bên cho 8 loại giao tử AaBbDd

1 bên cho 4 loại giao tử: AabbDd hoặc aaBbDd.

Vậy có 2 phép lai có thể xảy ra: AaBbDd × AabbDd và AaBbDd × aaBbDd.


Câu 29:

Sự tiến hóa của các hình thức tiêu hóa diễn ra theo hướng nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Sự tiến hóa của các hình thức tiêu hóa diễn ra theo hướng: Tiêu hóa nội bào → tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào → tiêu hóa ngoại bào.


Câu 30:

Sự tiến hóa của các hình thức tiêu hóa diễn ra theo hướng nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Sự tiến hóa của các hình thức tiêu hóa diễn ra theo hướng: Tiêu hóa nội bào → tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào → tiêu hóa ngoại bào.


Câu 33:

Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n =14. Số thể ba kép tối đa có thể phát sinh ở loài này là:

Xem đáp án

Chọn đáp án B

2n = 14 → n = 7.

Số thể ba kép (2n + 1 + 1) tối đa có thể có là: 7C2 = 21


Câu 34:

Xét phép lai P: AaBbDd x AaBbDd. Thế hệ F1 thu được kiểu gen aaBbdd với tỉ lệ:

Xem đáp án

Chọn đáp án B

P: AaBbDd × AaBbDd = (Aa × Aa)(Bb × Bb)(Dd × Dd)

Tỉ lệ kiểu gen aaBbdd là: 14.12.14 = 132 


Câu 35:

Các tính trạng di truyền có phụ thuộc vào nhau xuất hiện ở

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Các tính trạng di truyền có phụ thuộc vào nhau xuất hiện ở quy luật hoán vị gen và quy luật liên kết gen


Câu 36:

Ở một loài thực vật, chiều cao cây do 3 cặp gen không alen phân li độc lập, tác động cộng gộp. Sự có mặt mỗi alen trội làm chiều cao tăng thêm 5cm. Cho giao phấn cây cao nhất với cây thấp nhất của quần thể được F1 có chiều cao 190cm, tiếp tục cho F1 tự thụ phấn. Về mặt lý thuyết thì cây có chiều cao 180cm ở F2 chiếm tỉ lệ:

Xem đáp án

Chọn đáp án A

P: AABBDD × aabbdd → F1: AaBbDd

Mỗi alen trội làm tăng chiều cao 5cm

Cây F1 có 3 alen trội và cao 190cm, vậy cây cao 180cm có 1 alen trội

F1 tự thụ phấn: AaBbDd × AaBbDd

Tỉ lệ cây mang 1 alen trội ở F2 là: 6C1 : (2^6) = 3/32


Câu 37:

Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cho cây thân cao (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 75% cây thân cao và 25% cây thân thấp. Cho tất cả các cây thân cao F1 giao phấn với các cây thân cao dị hợp. Theo lí thuyết, tỉ lệ cây thân cao thuần chủng ở F2 là:

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Quy ước: B: cao, b: thấp

P: Bb × Bb → F1: 1AA : 2Aa : 1aa

Cây thân cao F1: 1/3AA : 2/3Aa giảm phân cho 2/3A : 1/3a

Cây thân cao thuần chủng có kiểu gen AA giảm phân cho 1AA

Cho tất cả các cây thân cao F1 giao phấn với các cây thân cao thuần chủng: (2/3A : 1/3a) × A

Theo lí thuyết, tỉ lệ thân cao dị hợp ở F2 là: 1/3a. 1A = 1/3


Câu 38:

Một cơ thể dị hợp 3 cặp gen nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng, khi giảm phân tạo giao tử A BD =15%. Kiểu gen của cơ thể và tần số hoán vị gen là:

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Giao tử ABD = 15%

Cơ thể có kiểu gen Aa giảm phân cho 0,5A : 0,5a

→ BD = 0,15 : 0,5 = 0,3 > 0,25 → Là giao tử liên kết → cơ thể này có kiểu gen Aa(BD/bd)

Tần số hoán vị gen: BD = (1 – f) : 2 = 0,3 → f = 40%


Câu 39:

Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp, gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa trắng. Lai cây thân cao, hoa đỏ với cây thân thấp, hoa trắng thu được F1 phân li theo tỉ lệ: 37,5% cây thân cao, hoa trắng: 37,5% cây thân thấp hoa đỏ: 12,5% cây thân cao, hoa đỏ: 12,5% cây thân thấp, hoa trắng. Cho biết không có đột biến xảy ra. Kiểu gen của cây bố, mẹ trong phép lai trên là:

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Lai cây thân cao, hoa đỏ với cây thân thấp, hoa trắng thu được 4 loại kiểu hình → cây thân cao hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen → Loại B

F1 thu được tỉ lệ kiểu hình bằng nhau từng đôi một nên đây là kết quả của phép lai phân tích và có hiện tượng hoán vị gen

Tỉ lệ thân thấp, hoa trắng ab/ab = 0,125 = 0,125ab . 1ab

Cơ thể cho giao tử ab = 0,125 < 0,25 → là giao tử hoán vị.

Kiểu gen của P: Ab/aB × ab/ab


Câu 40:

Ở người, bệnh pheninketo niệu do một trong hai alen của gen nằm trên nhiễm sắc thể thường; bệnh máu khó đông do một trong hai alen của gen nằm trên đoạn không tương đồng của nhiễm sắc thể X quy định. Theo dõi sự di truyền của hai bệnh này trong một gia đình qua hai thế hệ được thể hiện qua sơ đồ phả hệ dưới đây:

Không có sự phát sinh đột biến mới ở tất cả các cá thể trong gia đình; các tính trạng trội, lặn hoàn toàn. Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về đứa con đầu lòng của cặp vợ chồng ở thế hệ thứ II đối với hai bệnh nói trên?

(1) Xác suất không mang alen bệnh đối với cả hai bệnh trên bằng 1/4.

(2) Xác suất là con gái và không bị bệnh trong số hai bệnh trên bằng 5/12.

(3) Xác suất là con gái và chỉ bị một trong hai bệnh trên bằng 1/6.

(4) Xác suất là con trai và chỉ bị một trong hai bệnh trên bằng 1/6.

Số đáp án đúng:

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Bố mẹ 1, 2 không bị bệnh sinh con 6 bị bệnh phenylketo niệu → gen bị bệnh là gen lặn trên NST thường

Bố mẹ 3,4 không bị bệnh máu khó đông mà con 9 bị bệnh → gen gây bệnh là gen lặn.

Quy ước: A: Không bị phenylketo niệu, a: bị phenylketo niệu

B: máu đông bình thường, b: máu khó đông.

- Xét bệnh phenylketo niệu:

+ Người chồng 7 có bố mẹ bình thường nhưng chị gái 6 bị bệnh → người 7 có kiểu gen 1/3AA : 2/3Aa

+ Người vợ 8 có bố mắc bệnh nên có kiểu gen Aa

Xét bệnh máu khó đông

+ Người chồng 7 bình thường có kiểu gen XBY

+ Người vợ 8 có em trai bị bệnh máu khó đông → mẹ cô ta có kiểu gen XBXb, bố cô ta có kiểu gen: XBY → Người 8 có kiểu gen: 1XBXB : 1XBXb

→ vợ chồng ở thế hệ thứ 2 có kiểu gen: (1/3AA : 2/3Aa)XBY × Aa(1/2XBXB : 1/2XBXb)

Xét các phát biểu:

I – Sai. Vì xác suất người con 10 không mang alen gây bệnh:

Bệnh phenylketo niệu (1AA : 2Aa) × Aa → Aa = 1/3

Bệnh máu khó đông: XBY × (1XBXB : 1XBXb) → (1XB : 1Y)(3XB : 1Xb) → XBXB + XBY = 2/3

Xác suất cần tìm là: 2/9.

II – Đúng. Xác suất chỉ bị 1 trong 2 bệnh là:

Bệnh phenylketo niệu (1AA : 2Aa) × Aa → (1AA : 2Aa) × (1A : 1a) → A- = 5/6; aa = 1/6.

Bệnh máu khó đông: XBY × (1XBXB : 1XBXb) → (1XB : 1Y)(3XB : 1Xb) → 7/8 bình thường : 1/8 bị bệnh.

Xác suất cần tìm là: 5/6 . 1/8 + 1/6 . 7/8 = 1/4

III – Đúng. Xác suất sinh con gái không bị bệnh là: 5/6A- × 4/8 (XBXB, XBXb) = 5/12

IV – Đúng. Xác suất sinh con trai chỉ bị 1 bệnh:

+ Bị bệnh phenylketo niệu: 1/6 . 3/8 = 3/48

+ Bị bệnh máu khó đông: 1/8 . 5/6 = 5/48

Xác suất cần tìm là: 3/48 + 5/48 = 1/6

Vậy các kết luận II, III, IV đúng.


Bắt đầu thi ngay