Thứ sáu, 20/05/2022
IMG-LOGO

Đề thi thử THPTQG Hóa Học chuẩn cấu trúc bộ giáo dục có lời giải (Đề số 1)

  • 7245 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 90 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Hai nguyên tố X, Y có số hiệu nguyên tử lần lượt là: 16, 17. Nhận xét nào sau đây Sai?

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Dễ thấy X là nguyên tố S còn Y là Clo.

Hai nguyên tố X, Y có số hiệu nguyên tử lần lượt là: 16, 17. Nhận xét nào sau đây Sai?

A. X, Y đều là các nguyên tố phi kim Đúng

B. Cộng hóa trị của S và Clo trong HCl và H2S lần lượt là II và I Sai.

C. HClO4 và H2SO4 là axit mạnh Đúng.

D. Đúng theo SGK lớp 10.


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Chất béo là trieste của etylen glicol với các axit béo Sai (glixerol)


Câu 12:

Este CH2=C(CH3)-COO-CH2-CH3 có tên gọi là

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 14:

Một α-amino axit có ký hiệu là Glu. Vậy tên nào sau đây không đúng với amino axit đó?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 15:

Các nguồn nhiên liệu hóa thạch đang ngày càng cạn kiệt nên con người đang nghiên cứu và phát triển các nguồn năng lượng khác thay thế

Trong các nguồn năng lượng: (1) thủy điện, (2) gió (3) mặt trời, (4) hóa thạch , (5) địa nhiệt tạo nguồn điện phát sinh từ trong lòng đất), (6) thủy triều, Số nguồn năng lượng sạch là

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Số nguồn năng lượng sạch là : (1) thủy điện, (2) gió, (3) mặt trời, (5) địa nhiệt tạo nguồn điện phát sinh từ trong lòng đất), (6) thủy triều.

(4) hóa thạch điển hình là than không được xem là năng lượng sạch


Câu 21:

Cho sơ đồ chuyển hóa: glucozo→X→Y→ Cao su BuNa. Hai chất X, Y lần lượt là

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 22:

Hệ thống dụng cụ dưới đây, trong thực tế có thể được sử dụng để điều chế bao nhiêu khí trong số các khí sau: Cl2, HCl, HF, F2, NH3, SO2, H2, C2H4

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Hai khí có thể điều chế được là Cl2 và H2. Các khí khác cần có thêm các điều kiện khác (nhiệt độ)

Với khí Flo chỉ có thể điều chế được bằng phương pháp điện phân nóng chảy


Câu 24:

Nilon-6 là một loại:

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 30:

Hai nguyên tố X và Y lần lượt ở ô số 12 và 20 trong bảng tuần hoàn, nhận xét nào sau đay sai

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Dễ thấy X là nguyên tố Mg và Y là nguyên tố Ca.

C. Sai. Clo thu được ở anot và kim loại thu được ở catot


Câu 31:

Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ dung dịch X

 

Hình vẽ trên minh họa phản ứng nào sau đây:

Xem đáp án

Chọn đáp án B 

+ Theo mô hình thì Y phải không tan (ít tan) trong nước loại C, D

+ Với phương án A không có khí nào cũng loại.


Câu 32:

Cho sơ đồ các phản ứng (xảy ra trong dung dịch) giữa sắt và hợp chất

Fe+H2SO4XKMnO4+H2SO4Y+FeX+ZFeS

Các chất X và Z lần lượt là

Xem đáp án

Chọn đáp án D

+ Nhìn thấy ngay X phải là FeSO4. loại A

+ Z không thể là H2S, CuS vì không có phản ứng  loại B, C


Câu 40:

Khi đun nóng axit α-lactic (axit 2-hidroxi propanoic) với axit H2SO4 đặc thu được một este X có CTPT C6H8O4, Nhận xét nào sau đây đúng

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Để ý thấy phương án A là mạch vòng, D là mạch hở nên đáp đúng phải thuộc A hoặc D.

+ Nếu X mạch hở thì X phải có 3 chức (Vô lý).

Thật ra, kiến thức về este vòng ngoài chương trình SGK phổ thông. Thi thử THPT QG không nên cho vào mới hợp lý.


Câu 41:

Nhận xét nào sau đây đúng

Xem đáp án

Chọn đáp án A

A. Đúng, do cùng số eletron và số proton giảm dần.

B. Sai, tính oxi hóa và tính khử không cùng chiều mà ngược nhau.

C. Sai, Mg > Mg2+, O2-  > F-

D. Sai, về bán kính thì Na > Mg > Al > Cl- (do cùng thuộc một chu kì)


Câu 42:

Tơ nilon-6,6 được tổng hợp từ phản ứng

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Theo SGK lớp 12.Tơ nilon-6,6 được tổng hợp từ phản ứng trùng ngưng axit adipic với haxametylen điamin


Câu 46:

Dãy gồm các chất đều làm quỳ tím hóa ẩm chuyển sang màu xanh là

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 47:

Trong điều kiện không  có oxi, phát biểu nào sau đây đúng


Câu 50:

Hòa tan 0,1 mol metylamin vào nước được 1 lít dung dịch X. Khi đó


Bắt đầu thi ngay